Polityka prywatności i regulamin Projekt RehabVET.pl

Regulamin platformy zakupowej i polityka prywatności Projekt RehabVET.pl 

 1. Platforma zakupowa Projekt RehabVET.pl  (zwana dalej Platformą), działający pod adresem https://RehabVET.pl , prowadzony jest przez firmy:
  • Usługi Weterynaryjne Radosław Marczak, 91-371 Łódź, 11 Listopada 38, NIP: 8311023786, REGON 472047102, reprezentowaną przez p. Radosława Marczaka,
  • Przychodnia Weterynaryjna “Zwierzaki” Joanna Wełna, 00-342 Warszawa, Topiel 15B, NIP 5271365265, REGON 140738266 reprezentowaną przez p. Joannę Wełnę.
 2. DANE BANKOWE
  • Millenium Bank
  • nr konta: 36 1160 2202 0000 0002 0786 7082
 3. Wszystkie ceny w RehabVET.pl podane są w złotych polskich i są cenami brutto
 4. Projekt RehabVET.pl (zwany dalej RehabVET.pl) prowadzi sprzedaż detaliczną kursów stacjonarnych oraz online (zwanych dalej e-kursami) za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 6. Zamówienie kursu poprzez formularz zgłoszeniowy czy za pośrednictwem poczty elektronicznej jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 7. Kontakt z Usługodawcą odbywa się:
 8. Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej RehabVET.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom w każdej chwili jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.
 9. Kupującym na platformie zakupowej może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Platformy.
 10. Korzystanie z Platformy jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • komputer z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies.
 11. DEFINICJE
  • Platforma zakupowa RehabVET.pl – platforma internetowa funkcjonująca w domenie https://rehabvet.pl
  • Projekt RehabVET.pl – organizowanie kursów i sprzedaż detaliczna kursów stacjonarnych i e-kursów przez firmy:
   • Usługi Weterynaryjne Radosław Marczak, 91-371 Łódź, 11 Listopada 38, NIP: 8311023786, REGON 472047102, reprezentowaną przez p. Radosława Marczaka,
   • Przychodnia Weterynaryjna “Zwierzaki” Joanna Wełna, 00-342 Warszawa, Topiel 15B, NIP 5271365265, REGON 140738266 reprezentowaną przez p. Joannę Wełnę.
  • Kurs stacjonarny – kurs odbywający się w określonym miejscu i czasie, polega na pełnym osobistym uczestnictwie słuchaczy we wszystkich zajęciach dydaktycznych, które prowadzone są w trakcie kursu
  • E-kurs – kurs online, obejmujący dostęp do materiałów wideo, będący przedmiotem umowy o świadczenie usług pomiędzy Klientem a firmą Usługi Weterynaryjne Radosław Marczak w ramach projektu RehabVET;
  • Formularz rejestracji – formularz dostępny na Platformie zakupowej, umożliwiający zarejestrowanie się Klienta na kurs stacjonarny lub e-kurs;
  • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę z Usługi Weterynaryjne Radosław Marczak oraz korzysta lub zamierzająca korzystać z co najmniej jednej usługi elektronicznej w ramach Projektu RehabVET.pl;
  • Regulamin – dokument określający zasady korzystania z Platformy RehabVET.pl, ogólne warunki zawierania umów, zasady oraz sposób świadczenia usług, w tym usług drogą elektroniczną przez Platformę RehabVET.pl;
  • Platforma zakupowa RehabVET.pl, opisana  w punkcie 1 niniejszego Regulaminu
  • Umowa o świadczenie usług elektronicznych – umowa o świadczenie usług elektronicznych zawierana albo zawarta między Klientem a Platformą RehabVET.pl, za pośrednictwem platformy zakupowej.
  • Prowadzący kurs stacjonarny lub e-kurs – osoba prawna, osoba fizyczna lub osoby fizyczne współtworzące wraz z RehabVET.pl kursy stacjonarne lub e-kursy dostępne online do kupienia w RehabVET.pl. Prowadzący kurs stacjonarny lub e-kurs odpowiada za rzetelność i wartość merytoryczną wiedzy i umiejętności przekazywanych w trakcie kursu lub e-kursu.
 12. ZAKUP
  • W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Platformy zakupowej i udostępnionego w niej formularza Zamówienia należy uzupełnić poszczególne pola formularza (pola niezbędne są oznaczone gwiazdką), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  • Po podaniu przez Klienta korzystającego z Platformy, wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia.
  • Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   • opisu przedmiotu Zamówienia,
   • jednostkowej lub łącznej ceny zamawianych usług oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują) i udzielanych rabatów (jeśli występują),
   • wybranej metody płatności,
   • danych kontaktowych Klienta, w tym danych do faktury.
  • W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku “Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
  • Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży Usług będących przedmiotem Zamówienia.
 13. DANE OSOBOWE
  • Stosownie do Art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych należącej do Usługi Weterynaryjne Radosław Marczak ul. 11 listopada 38, 91-371 Łódź. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
  • Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale wymagane do zakupu kursu stacjonarnego i/lub e-kursu.
  • Klient ma prawo do:
   • wglądu w treść swoich danych,
   • aktualizacji lub korekty swoich danych,
   • usunięcia swoich danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  • Administratorem danych osobowych jest firma Usługi Weterynaryjne Radosław Marczak. ul. 11 listopada 38, 91-371 Łódź
  • Baza stworzona została wyłącznie w celu realizacji zamówień klientów i będzie udostępniana innym podmiotom wyłącznie do realizacji i obsługi tego celu. Każda osoba ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
  • RehabVET.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa ochrony danych osobowych swoich Klientów, podczas ich obecności w Aplikacji, podczas procesu zakupu kursu stacjonarnego lub e-kursu oraz w trakcie przetwarzania danych w związku jego realizacją, jak również udzielaniem odpowiedzi na przesłane zapytania.
 14. ZGODY
  • Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.
  • Niniejsza zgoda uprawnia “Usługi weterynaryjne Radosław Marczak” również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej
  • ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU:
   • Podczas kursu / konferencji wykonywane są zdjęcia oraz nagrywane materiały wideo.
   • Wykupując uczestnictwo w Kursie / Konferencji Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w mediach społecznościowych, na stronach internetowych, reklamach i filmach szkoleniowych RehabVET.
   • Brak zgody na powyższe, np. w dniu kursu/konferencji, nie jest podstawą do zwrotu opłaty za żadną z tych form szkolenia.
   • Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera o organizowanych kursach, konferencjach i związanymi z nimi promocjach od RehabVET. Zgoda ta może być w każdej chwili cofnięta poprzez kliknięcie na unsuscribe dowolnego newslettera od RehabVET..
 15. REGULAMIN FINANSOWY:
  • Płatność za zamówiony towar odbywa się w formie:
   • przedpłaty przelewem na konto Usługi Weterynaryjne Radosław Marczak ul. 11 listopada 38, 91-371 Łódź
   • przedpłaty przelewem poprzez Stripe,
   • przedpłaty kartą płatniczą (kredytową) – dostępne poprzez wybranie rodzaju płatności Stripe, gdzie jedną z metod płatności będzie “Karta płatnicza”
   • przedpłąty BLIKiem – dostępne poprzez wybranie rodzaju płatności Stripe, gdzie jedną z metod płatności będzie “BLIK”
  • Uczestnictwo w kursach stacjonarnych oraz w e-kursach jest odpłatne.
  • Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłata całości kwoty w ciągu 5 dni od momentu rejestracji na kurs.
  • Wpłaty można dokonać za pośrednictwem kilku sposobów płatności: zwykły przelew bankowy, płatność szybkim przelewem online.
  • Istnieje możliwość rozłożenia kwoty za kurs na raty.Dzięki współpracy z firmą Medi Raty Sp. z o.o., możemy Państwu zaproponować wygodną i bezpieczną spłatę ceny kursu w ratach. Dostępne okresy spłaty wynoszą 12, 24 lub 36 miesięcy. Aby skorzystać z systemu płatności ratalnej prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 266 83 70 (pon. ‑ pt. 8:00 ‑ 20:00, sob. 9:00 ‑ 14:00).
  • Wygodny kalkulator ratalny, dzięki któremu obliczą Państwo wysokość każdej raty.
  • Dane, które ułatwią odnalezienie nas w systemach MediRaty:
   • Usługi Weterynaryjne Radosław Marczak
   • ul. 11 listopada 38
   • 91-371 Łódź
   • Numer POK 11526
  • Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia – zgłoszenia chęci udziału w kursie (wypełnienie formularza rejestracyjnego, wiadomość e-mail, zgłoszenie telefoniczne). W takiej sytuacji cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy.
  • Aby odstąpić od umowy należy poinformować o swojej decyzji pisząc na adres e-mail: rehabvet.kursy@gmail.com.
  • Po terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu. Możliwe jest przeniesienie wpłaconej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu). Zmiany poczynione później niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu będą skutkować brakiem możliwości zmiany opcji obiadowych oraz brakiem otrzymania drukowanego dyplomu imiennego dla ZMIENNIKA. ZMIENNIK, na swoje życzenie, może otrzymać dyplom uczestnictwa w postaci pdf bez podpisów wykładowcy / organizatorów.
  • Organizator kursu zastrzega sobie prawo do możliwości odwołania kursu 14 dni przed jego rozpoczęciem i poinformowania o tym wszystkich uczestników.
  • Dane do przelewu:
   • Usługi Weterynaryjne Radosław Marczak
   • ul. 11 listopada 38
   • 91-371 Łódź
   • Nr konta Millenium: 36 1160 2202 0000 0002 0786 7082
   • W tytule przelewu prosimy wpisać swoje: imię i nazwisko uczestnika, nazwa kursu / konferencji
   • W przypadku rejestrowania 2 osób – prosimy zrobić osobne przelewy za każdego z uczestników lub podać nazwiska i imiona uczestników w tytule przelewu.
  • Zniżka RehabVET Partner dla uczestników naszych kursów, w wysokości 10% na kolejne kursy polskich wykładowców, zostaje przedłużona na rok 2023. Zniżka nie dotyczy konferencji RehabVET ani kursów prowadzonych przez wykładowców z zagranicy.
 16. ZAKUP KURSÓW
  • E-kurs obejmuje dostęp do materiałów wideo przez okres 2 miesięcy (60 dni) od dnia nabycia i opłacenia kursu. Po tym okresie dostęp do kursu i materiałów dydaktycznych zostaje odebrany.
  • Kurs stacjonarny oraz E-kurs można zakupić poprzez formularz dostępny na stronie internetowej rehabvet.pl
  • Warunkiem zapisu na kurs stacjonarny lub e-kursu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego  RehabVET oraz podania poniższych danych osobistych:
   • imię i nazwisko
   • adres e-mail,
   • adres do kontaktu (miasto, kod pocztowy, ulica i numer domu/lokalu),
   • numer telefonu.
  • Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT wówczas konieczne jest podanie przez niego również danych dotyczących:
   • nazwy firmy,
   • numeru NIP firmy,
   • adresu firmy (miasto, kod pocztowy, ulica i numer domu/lokalu).
  • Projekt RehabVET potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie.
 17. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  • W przypadku zakupu kursu stacjonarnego lub treści cyfrowych (e-kursów) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od zakupu kursu stacjonarnego lub e-kursu, o ile Klient nie zaczął wykonywać umowy (np. pobierać plików z serwera, odtwarzać wideo, przeglądać materiałów PDF, czy przystępować do egzaminu online).
  • Jeśli Klient zaczął wykonywać umowę to prawo do odstąpienie od umowy mu nie przysługuje (patrz art. 36 pkt 2 i art 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta [Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.]).
  • Odstąpienie od umowy musi mieć formę pisemną i musi zostać wysłane na adres doręczeń:
   • Usługi Weterynaryjne Radosław Marczak, 91-371 Łódź  ul. 11 Listopada 38  lub na adres e-mail: rehabvet.kursy@gmail.com
   • Usługi Weterynaryjne Radosław Marczak, 91-371 Łódź  ul. 11 Listopada 38  ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy o świadczenie usług, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. 
   • Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 18. REKLAMACJE
  • Reklamacje związane z problemami technicznymi dotyczącymi e-kursów należy składać do
   • Usługi Weterynaryjne Radosław Marczak ul. 11 listopada 38 91-371 Łódź
   • lub na adres e-mail:  rehabvet.kursy@gmail.com
  • Reklamacje związane z merytoryczną treścią e-kursów należy składać bezpośrednio do 
   • Usługi Weterynaryjne Radosław Marczak ul. 11 listopada 38 91-371 Łódź
   • lub na adres e-mail:  rehabvet.kursy@gmail.com
  • Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji (pominięcie tych zaleceń nie wpływa na skuteczność złożonej reklamacji):
   • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz żądania Klienta, jak również danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to oraz przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Projekt RehabVET.pl
  • Udzielenie odpowiedzi na reklamację następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia albo otrzymania na adres poczty elektronicznej
  • Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
   • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
   • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,
   • korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 19. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  • E-kursy stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
  • Właścicielem praw autorskich do e-kursów jest Projekt RehabVET.pl
  • Projekt RehabVET.pl udziela prawa do korzystania z e-kursu, tzn. oglądania materiałów wideo oraz pobierania materiałów PDF, wyłącznie nabywcy e-kursu.
  • Zabrania się udostępniać e-kurs osobom trzecim.
  • Zabrania się udzielać dostępu do konta osobom trzecim.
  • Zabrania się wykonywać publiczne pokazy lub wyświetlenia e-kursów bez pisemnej zgody Radosława Marczaka lub Joanny Wełny
  • Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów lub ich fragmentów, publikowanych na stronie Projektu RehabVET.pl oraz udostępnianych w ramach e-kursów materiałów wideo, audio oraz materiałów szkoleniowych w formie plików PDF bez pisemnej zgody Radosława Marczaka lub Joanny Wełny.
 20. PIES NA KURSIE:
  • Aby dowiedzieć się o możliwość uczestnictwa z psem prosimy wysłać mail na adres rehabvet.kursy@gmail.com.
  • Osoba chcąca uczestniczyć z psem w kursie proszona jest o wysłanie zgłoszenia na mail: rehabvet.kursy@gmail.com. W mailu prosimy zawrzeć klauzulę: „Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem RehabVET „Pies na kursie”. Oświadczam iż, będę przestrzegać zwartych w tym regulaminie warunków uczestnictwa w kursie z psem”.
  • Uczestnictwo w kursie z własnym psem jest możliwe tylko na niektórych kursach i wyłącznie za pisemną (mailową) zgodą RehabVET.
  • Nie ma możliwości pobytu psa w obrębie budynku szkoleniowego, jako psa towarzysza lub jako psa szkoleniowego wyłącznie dla jego właścicielki/właściciela.
  • Pies może być obecny na kursie wyłącznie jako pies szkoleniowy dla całej grupy.
  • Na kursie mogą przebywać wyłącznie psy z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie, odrobaczone, zrównoważone i nieagresywne.
  • Rekomendujemy też wcześniejsze zaszczepienie psa szczepionką (donosową lub nadziąsłową) przeciwko kaszlowi kennelowemu.
  • Sprzątanie po psie, odpowiedzialność za zachowanie i szkody wyrządzone przez psa spoczywa wyłącznie na jego właścicielu.
  • Brak zgody RehabVet na uczestnictwo psa nie jest podstawą do zwrotu opłaty za kurs.
  • Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia – zgłoszenia chęci udziału w kursie (wypełnienie formularza rejestracyjnego, wiadomość e-mail, zgłoszenie telefoniczne). W takiej sytuacji cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy.
 21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Projekt RehabVET.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z powszechnie obowiązującego prawa.
  • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
  • W przypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
  • W szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); dla umów zawartych z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 z późn. zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
 22. Klient kupując kurs stacjonarny lub e-kurs akceptuje niniejszy Regulamin.

UWAGA:

 • Email rejestracyjny czasami trafia do SPAMu, więc jeśli nie przyjdzie w ciągu najdalej godziny – prosimy sprawdzić katalog SPAM, a w razie gdyby i tam go nie było – prosimy o informację na email kontaktowy
 • Przy podaniu danych prywatnych nie ma możliwości późniejszego wystawienia faktury na firmę!
 • Email kontaktowy rehabvet.kursy@gmail.com